Chi tiết kế hoạch

Chọn chủ đề

Môi giới

Bài viết

Barber Shop

Kiến trúc

Tư vấn

Tặng quà

Thương mại

Sự kiện

Tìm việc

Báo chí

Nhiếp ảnh

Hồ sơ

Phần mềm

Hỗ trợ

Đám cưới

Cao Cấp

2,160,000₫
Hàng năm
 • Page : 2000
 • Sản phẩm : 20000
 • Campaign : 20000
 • Appointment : 20000
 • Blog : 20000
 • Service : 20000
 • Sự kiện : 20000
 • Bảng điều khiển
 • Admin
 • User
 • Brand
 • Bản tin
 • Custom domain
 • Lời chứng thực
 • Form builder
 • Own order manage
 • Page
 • Blog
 • Service
 • Quyên góp
 • Công việc
 • Appointment
 • Sự kiện
 • Support ticket
 • Knowledgebase
 • Faq
 • Gallery
 • Băng hình
 • Portfolio
 • ECommerce
 • Storage
 • Quảng cáo
 • Wedding price plan
 • Appearance settings
 • General settings
 • Ngôn ngữ
 • Payment gateways
 • Themes
 • Sản phẩm
 • Product simple search permission
 • Product advance search permission
 • Product duplication permission
 • Product bulk delete permission
 • Hàng tồn kho
 • Inventory update product permission
 • Inventory simple search permission
 • Inventory advance search permission
 • Campaign
 • Paypal
 • Paytm
 • Stripe
 • Razorpay
 • Paystack
 • Mollie
 • Midtrans
 • Cashfree
 • Instamojo
 • Marcadopago
 • Zitopay
 • Squareup
 • Cinetpay
 • Paytabs
 • Billplz
 • Flutterwave
 • Payfast
 • Toyyibpay
 • Pagali
 • Authorizenet
 • Sitesway
 • Bank transfer
 • Manual payment
 • Theme agency
 • Theme article listing
 • Theme barber shop
 • Theme construction
 • Theme consultancy
 • Theme donation
 • Theme eCommerce
 • Theme event
 • Theme job find
 • Theme newspaper
 • Theme photography
 • Theme portfolio
 • Theme software business
 • Theme support ticketing
 • Theme wedding